betlém.jpg

Otevřeno pro život

V naší škole od 1. 9. 2007 pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Otevřeno pro život“. Využíváme metodu projektového vyučování. Děti vedeme k řešení praktických úkolů a k aktivnímu využívání získaných vědomostí a dovedností. Projektové vyučování vnímáme jako tvořivý a živý proces, který motivuje děti k učení.

Snažíme se naše žáky vést k sebehodnocení a pozitivnímu vztahu k sobě samému i k ostatním. Soužití dětí ze dvou ročníků ve společné třídě podle našich zkušeností podporuje samostatnost i kooperaci a vzájemnou komunikaci mezi dětmi. Ve školním roce 2016/2017 ve sloučené třídě pracují děti z 2. a 4. ročníku.

Pravidelně od září do června spolu s dětmi, rodiči a přáteli z občanského sdružení Babyka prožíváme tyto školní slavnosti, svátky a další akce v ročním koloběhu:

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám