radaskoly.jpg

Rada školy

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Aktuální členové školské rady ZŠ Babice nad Svitavou:

Poslední setkání rady školy proběhlo dne 27.8.2019
Zástupci rodičů – paní Ing. Irena Široká, paní Kateřina Procházková
Zástupci obce – pan Jaroslav Panuš, pan Mgr. Tomáš Krmíček
Zástupci školy – paní Mgr.et Mgr. Eva Škvařilová, pan Mgr. Jiří Peroutka
Informace a dotazy radě lze zaslat na email stávající předsedkyně: kgolikova@post.cz

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Zkráceno, informace vycházejí ze zákona č.561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), § 167, 168

PřílohaVelikost
Zasedání ŠR 5. 6. 2018.pdf181.15 KB
Zasedání ŠR 26. 9. 2017245.96 KB
Zasedání ŠR 5. 5. 2017143.96 KB
Zasedání ŠR 26. 9. 2016184.59 KB

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám