Režim dne

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLY

Provoz školy: 6.30 - 16.30

Otevírací doba:
6.30 - 8.30
12.30 - 13.00
15.00 - 16.30

Děti jsou umístěné do dvou heterogenních tříd s celodenním provozem, ale rozdílnou otevírací dobou:
1. třída – Berušky 6.30 – 16.00
2. třída – Motýlci 7.30 – 16.30

V mimořádných případech mohou všechny děti využívat celou provozní dobu školy:
ráno příchod dětí od 6.30 v Beruškách
odpoledne odchod dětí do 16.30 v Motýlcích

Organizační podmínky:
• při vstupu do MŠ je uplatňován individuální adaptační režim
• děti mají dostatek prostoru i času pro seberealizující činnost - hru
• vyvážený prostor spontánních a řízených činností, včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného programu
• uspokojování pohybových potřeb dětí
• vytváření podmínek pro individuální, skupinové i kolektivní činnosti
• veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, nápaditosti a experimentování
• respektování individuality a soukromí každého dítěte

DENNÍ REŽIM ŠKOLY:

6.30 - 9.10 scházení dětí, spontánní hrové činnosti střídané řízenými aktivitami, pohybová aktivita, hygiena, dopolední svačina
9.10 - 9.30 navazující činnosti – spontánní, řízené, pohybové (individuální, skupinové, kolektivní)
9.30 - 9.45 hygiena, příprava na pobyt venku
9.45 - 11.45 pobyt venku
11.45 - 12.20 převlékání, hygiena, oběd
12.20 - 12.45 příprava na odpočinek – děti, které zůstávají v MŠ, spontánní činnosti – děti, které odchází domů, zubní hygiena
12.45 - 14.35 poslech pohádek a dětských příběhů (knihy, MC, CD), odpočinek + spánek – respektování individuální potřeby spánku, klidné činnosti dětí, které nespí
14.35 - 15.00 hygiena, převlékání, odpolední svačina
15.00 - 16.30 spontánní hrová aktivita, individuální činnosti s dětmi, odcházení dětí domů